Pad Thai or Mei Fun


Pad Thai

Vegetable Pad Thai 9.95
Pork Pad Thai 9.95
Chicken Pad Thai 9.95
Shrimp Pad Thai 10.95
Beef Pad Thai 10.95
Mixed Pad Thai (House Special) 11.95

Mei Fun

Vegetable Mei Fun 9.95
Pork Mei Fun 9.95
Chicken Mei Fun 9.95
Shrimp Mei Fun 10.95
Beef Mei Fun 10.95
Mixed Mei Fun (House Special) 11.95
spicy Singapore Mei Fun 12.95